Vi söker fordon för transport till och från Norge.

vi har hög efterfrågan på våra transporttjänster och söker därför fordon till och från Norge, 3 a...
Läs mer >>

Information om hur vi hanterar Era personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSPOLICY Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personupp...
Läs mer >>

Valuattillägg

På grund av dom drastiska valutaförändringarna de senaste månaderna nödgas vi införa valutatillägg p...
Läs mer >>

GDL förvärvar C-R Johanssons Åkeri

GDL, som är ett av Sveriges ledande transport- och logistikföretag, förstärker sin närvaro i Västsve...
Läs mer >>

Planera för trafikstörningar i Göteborg 16-17 november

I samband med EU-toppmötet i Göteborg den 17 november kommer trafiken att påverkas. Det gäller bå...
Läs mer >>

Information från GDL gällande hamntillägg

Kära Kund Nedan följer information om förändrade villkor i hamnar som GDL trafikerar. Helsingborg ...
Läs mer >>

GDL förvärvar SCT Transport

GDL, som är ett av Sveriges ledande transport‐ och logistikföretag, utökar sin ställning på...
Läs mer >>

Till den det berör Den upptrappade arbetsmarknadskonflikten mellan APM Terminals och Svenska ...
Läs mer >>

Gällande konflikten i Göteborgs Hamn

Bästa kund, Den upptrappade arbetsmarknadskonflikten mellan APM Terminals och Svenska hamnarbetarfö...
Läs mer >>

Nytt Iban och Swift

Vi har bytt bank och har av den anledningen nya betalningsuppgifter. Swift NDEASESS, Iban SE44 9500 ...
Läs mer >>
Hela nyhetsarkivet >>
Information om hur vi hanterar Era personuppgifter.
PERSONUPPGIFTSPOLICY
Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på www.svlogistik.se.
Svensk LogistikPartner AB kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Svensk LogistikPartner AB kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.
Svensk LogistikPartner AB kommer att behandla följande personliga uppgifter:
• Namn, adress, telefonnummer, e-post och organisationsnummer för att behandla en förfrågan när du fyller formuläret på vår hemsida www.svlogistik.se
• Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats
• Om du kontaktar Svensk LogistikPartner AB, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar Svensk LogistikPartner AB igen.
Laglighet i behandlingen
Svensk LogistikPartner AB kommer att:
• Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
• Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
• Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.
• Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
• Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse
2 (3)
eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
• Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om Svensk LogistikPartner AB informeras eller annars blir medveten om felaktig information.
• Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
• Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
• På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Svensk LogistikPartner AB i en sedvanlig och maskinläsbar form.
Rättslig grund för behandling
Svensk LogistikPartner AB samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke.
Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan dig och Svensk LogistikPartner AB, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla Svensk LogistikPartner AB åtaganden enligt det aktuella avtalet.
Svensk LogistikPartner AB kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Svensk LogistikPartner AB är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.
Personuppgiftsbiträde
Svensk LogistikPartner AB låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från Svensk LogistikPartner AB.
Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.
Cookies - Är tredje part oavsett
Svensk LogistikPartner AB använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket.
Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.
Säkerhet
3 (3)
Svensk LogistikPartner AB säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.
Svensk LogistikPartner AB använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Ändringar i denna sekretesspolicy
Svensk LogistikPartner AB förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Svensk LogistikPartner AB hemsida.
Kontaktinformation
Svensk LogistikPartner AB
Ruskvädersgatan 10 B
418 34 Göteborg
031-764 36 50
ralph.krook@gdl.se